Skip to main content

Zaštita podataka

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/18) i opštim aktom YUCO HEMIJA DOO BAČKI JARAK, mb. 08327807, donosi 

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 
Član 1.
 
Ovim Pravilnikom se na opšti način uređuju pitanja prikuplјanja i obrade podataka o ličnosti, svrha obrade, ovlašćenja lica za obradu podataka, vrsta podataka koji se prikuplјaju i obrađuju, posledice u slučaju ne davanja podataka, evidencija o obrađenim podacima i prava lica za slučaj nedozvolјene obrade podataka, u YUCO HEMIJA DOO BAČKI JARAK, mb. 08327807, (dalje: Rukovalac), shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (dalјe: Zakon).
 
Član 2.
 
Rukovalac vrši prikuplјanje i obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pismeni pristanak za obradu u za to jasno određenu svrhu i/ili na zakonom utvrđen i dozvolјen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a  u srazmeri sa svrhom obrade.
 
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
 
Član 3.
 
Rukovalac je dužan da pre prikuplјanja podataka obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
 • da je svrha prikuplјanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Rukovaoca u skladu sa Zakonom;
 • da je posledica ne davanja neophodnih podataka o ličnosti propisana odgovarajućim zakonom, a sve u skladu sa delatnošću koju obavlјa Rukovalac;
 • da se prikuplјeni podaci koriste na način koji omogućava funkcionisanje, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i Zakonom;
 • da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi nadležni državni organi, pravni zastupnici i lica koja na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • da lice koje je dalo pristanak o pristupanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, sa tim da se na povlačenje pristanka primenjuju odgovarajući  propisi;
 • da u slučaju nedozvolјene obrade podataka lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju;
 • da lica imaju pravo na podnošenja prigovora Rukovaocu kao i pravo na podnošenje pritužbe   
 • Povereniku za informacije od javnog značaja  i za zaštitu podataka o ličnosti;
 • da lica imaju pravo na obaveštavanje o roku čuvanju podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće,  
 • po kriterijumima za njegovo određivanje;
 • da lica imaju pravo da budu obaveštena da li je davanje podataka o ličnosti Zakonska ili 
 • ugovorna obaveza ili je davanje podataka o ličnosti neophodan uslov za zaklјučenje ugovora, kao 
 • i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju.
Član 4.
 
Podaci koji se prikuplјaju u označene svrhe su:
 • ime i prezime,
 • datum i mesto rođenja,
 • pol lica koje ostavlјa podatke,
 • adresa i e-maill adresa,
 • broj telefona.
Član 5.
 
Rukovalac je dužan da vodi odgovarajuće evidencije podataka u skladu sa Zakonom i odgovarajućim internim aktima.
 
Evidencije iz prethodnog stava ovog člana uređena su posebnim aktom koje donosi odgovorno lice Rukovaoca.
 
Rukovalac na svojoj internet stranici koristi kolačiće (cookies). Pristupom internet stranici u vlasništvu Rukovaoca korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Rukovalac postavlja kolačiće koji su neophodni za pružanje usluga, u svrhu statistike, sigurnosti, posećenosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika. Rukovalac koristi kolačiće koji ne sadrže lične podatke i isti se koriste za personalizovanje sadržaja i analize poseta. Informacije o posećenosti koje ne sadrže podatke o identitetu korisnika Rukovalac može deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Rukovalac na svojoj internet stranici može dozvoliti trećim stranama da upišu kolačiće u pretraživač korisnika i te kolačiće ne kontroliše. 
 
Rukovalac ima pravo da podatke koje obrađuju prosledi nadležnim organima, kao i pravnim zastupnicima Rukovaoca.
 
Član 6.
 
Način ostvarivanja privatnosti uređen je u skladu sa Zakonom, a sva opšta akta Rukovaoca moraju biti usklađena sa ovim Pravilnikom.
 
Ukoliko neki opšti akt Rukovaoca nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.
 
Član 7.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja
U Bačkom Jarku, dana 21.08.2019. godine  

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/18- dalјe: Zakon) i opštim aktom YUCO HEMIJA DOO BAČKI JARAK, mb. 08327807 kojim je uređeno pitanje zaštite podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo o prikuplјanju i obradi podataka o ličnosti, lica na koja se ti podaci odnose (dalјe:„Lice“), od strane YUCO HEMIJA DOO BAČKI JARAK, mb. 08327807, (dalje: Rukovalac).
 
Rukovalac podataka
 
YUCO HEMIJA DOO BAČKI JARAK, Bački Jarak, ul. Cara Lazara bb, mb. 08327807, pib:100451109.
 
Podaci koji se prikuplјaju
 
Rukovalac je ovlašćen da prikuplјa i obrađuje podatke o Licu pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovim obaveštenjem i Zakonom o obligacionim odnosima, Internet poručivanje, članstvo u Multiaktiv klubu potrošača idr.  i to sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, datum i mesto rođenja, prebivalište, e-mail adresu, idr. ( dalјe: „Lični podaci“).
 
Svrha prikuplјanja Ličnih podataka i način obrade
 
Rukovalac će u skladu sa Zakonom prikuplјati, koristiti i razvrstavati Lične podatke korisnika isklјučivo u svrhu vođenje evidencije o korisnicima usluga u cilјu realizacije ugovornog odnosa, prodaje, internet poručivanja isl., a koje je isti dužan po Zakonu da poseduje, obrađuje i ažurira, kao i da iste da dostavlјa nadležnim organima i pravnom zastupniku Rukovaoca. 
 
Prava Lica i opoziv pristanka
 
 • Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup podacima, uvid u iste, kopiju, ispravku i dopunu istih, ažuriranje, prekid i privremenu obustavu obrade, kao i brisanje podataka ako svrha obrade nije jasno određena, je svrha obrade izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu, je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci i više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe, je način obrade nedozvolјen;podatak spada u vrstu i broj podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi, je podatak netačan a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa Zakonom.
 • Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost. Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese Prigovor na obradu Ličnih podataka koji se na njega odnose i to putem e- mail adrese. hemija@yuco.rs 
 • Radi zaštite svojih prava u vezi sa Zakonom „Lice“ može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 • Lice čiji se podaci obrađuju je upoznato da se Pristanak daje na dobrovolјnoj osnovi, te da je u svakom trenutku Lice čiji se podaci obrađuju ovlašćeno da saglasnost opozove.
 • Lice čiji se podaci obrađuju opoziv pristanka može učiniti pismenim putem, izjavom volјe da više ne želi da bude obavezan datom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca.
 • Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalјe obrade Ličnih podataka, i ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 • U slučaju ne davanja podataka od strane Lica, Rukovalac neće biti u zakonskoj mogućnosti niti obavezi da postupi po zahtevu Lica, a sve u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulisana delatnost i poslovanje Rukovaoca.
 
Rok čuvanja podataka
 
Lični podaci se obrađuju i čuvaju na period od deset (10) godina ili do momenta opoziva saglasnosti, a sve u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.
 
Korisnik - Prenos podataka
 
Rukovalac podataka o ličnosti koji se odnose na „Lice“ čiji se podaci obrađuju može ih prosleđivati nadležnim organima, kao i pravnom zastupniku Rukovaoca.
 
Rukovalac na svojoj internet stranici koristi kolačiće (cookies). Pristupom internet stranici u vlasništvu Rukovaoca korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Rukovalac postavlja kolačiće koji su neophodni za pružanje usluga, u svrhu statistike, sigurnosti, posećenosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika. Rukovalac koristi kolačiće koji ne sadrže lične podatke i isti se koriste za personalizovanje sadržaja i analize poseta. Informacije o posećenosti koje ne sadrže podatke o identitetu korisnika Rukovalac može deliti sa trećim licima u svrhu analize i marketinga. Rukovalac na svojoj internet stranici može dozvoliti trećim stranama da upišu kolačiće u pretraživač korisnika i te kolačiće ne kontroliše.
 
Mere zaštite Ličnih podataka
 
Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uklјučujući, ali se ne ograničavajući na :
tehničke mere zaštite; kontrolu fizičkog pristupa sistemu (Evidencija) gde su smešteni Lični podaci; kontrolu pristupa podacima; kontrolu prenosa podataka; kontrolu dostupnosti podataka; ostale mere informacione bezbednosti, kao i ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
 
Rukovalac sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa Zakonom.
 
 
U Bačkom Jarku, dana 21.08.2019. godine